Vanadinit auf Baryt

Vanadinit auf Baryt

Schöne Vanadinite auf Baryt

Die Vanadinite haben eine schöne rote Farbe.

Herkunft: Marokko